Tjenestevilkår

Leievilkår av Alarmløsning levert av Haugaland Kraft Fiber

 

1.       GENERELT

1.1 Innledning

Haugaland Kraft Fiber (heretter benevnt «Leverandøren») leverer brann- og innbruddsalarm med direkte kobling til det lokale brannvesenet, samt salg av tjenester i den forbindelse. Vilkårene regulert nedenfor (heretter benevnt «Leievilkårene») gjelder for avtale (heretter benevnt «Avtale») mellom Leverandøren og bestilleren av alarm og tjenester (heretter benevnt «Kunden»).

Avtalen er kun gyldig dersom alarminstruks (heretter benevnt «Alarminstruks») er utfylt. Alarminstruks er inntatt som vedlegg 2. Alarminstruks er et dokument inneholdende opplysninger gitt av Kunden om hvem som skal kontaktes ved utløst alarm.

Leverandøren vil på vilkår som er angitt nedenfor yte installasjon, alarmtjeneste, service og utrykning.

1.2 Angrefrist

Kunden har 14 dagers angrefrist etter at Avtalen er signert. Se Angrerettskjema inntatt som vedlegg 5.

2.    UTSTYR OG INSTALLASJON AV ALARMLØSNING

2.1 Alarmløsning

Alarm, herunder hvilket nødvendig utstyr, komponenter, oblater og merker (heretter i fellesskap benevnt «Alarmløsning»), og hvilken tjenestetype (heretter benevnt «Tjenestetype»), som inngår i Kundens valgte løsning er beskrevet i Avtalen. Se nærmere punkt 4.1 nedenfor hva gjelder ulike Tjenestetyper og innholdet av de.

2.2 Leverandørens utstyr og komponenter for nye kunder

Alarmløsningen leies av Kunden og forblir Leverandørens eiendom. Kunden eier ikke Alarmløsningen verken faktisk eller rettslig.

Alarmløsning kan hentes av Leverandøren ved opphør av Avtalen, se pkt. 8.

2.3 Standard installasjon

I tillegg til det utstyr, komponenter, oblater og merker som inngår i valgt Alarmløsning, inngår følgende som standard, uansett valg av type Alarmløsning

 • Installasjon av Alarmløsning iht. Avtalen med vedlegg
 • Opprettelse av kommunikasjon og tilknytning til Leverandørens alarmsentral (heretter benevnt «Alarmsentral»)
 • Bistand til opprettelse av Alarminstruks
 • Gjennomgang av rutine for bruk av Alarmløsning ved utløst alarm og utrykning
 • Brukeropplæring på Alarmløsning
 • Brukeropplæring på Alarmløsning mobilapplikasjon (heretter benevnt «App»)

Installasjon skal utføres av Leverandøren eller installatør godkjent av Leverandøren. For å kunne installere Alarmløsningen forutsettes det at 230V stikkontakt samt fysisk kabeltilkobling til Kundens internettilkobling (modem/ruter) er etablert og fungerer, samt at disse er innenfor 1,2 meter fra hvor sentralen i Alarmløsningen skal plasseres, se nærmere punkt 6.

Leverandøren kan beregne seg et tillegg ved installasjonen av Alarmløsningen dersom ovennevnte i dette punkt ikke er oppfylt. 

Installasjonen gjøres på bakgrunn av den informasjon Leverandøren og installatør godkjent av Leverandøren har fått ved montering med hensyn til husdyr og miljø.

2.4 Bildeverifisering med kameradetektor

I de tilfeller Kunden har valgt kameradetektor i Alarmløsningen og har App, er det bare Kunden som får adgang til å se bildene. Det presiseres at Leverandøren og Alarmsentralen ikke har tilgang til å se bilder fra installert kameradetektor(er).

Kunden er ansvarlig for anmeldelse og oversendelse av bilder til politiet i forbindelse med etterforskning av innbrudd eller brann. Bruk av kameradetektor i private hjem krever ingen tillatelse fra myndighetene, så lenge allmennheten ikke har tilgang til de alarmerte lokalene. Om allmennheten har fri tilgang til boligen, er Kunden selv ansvarlig for søknad til myndighetene.

3.    SERVICE

3.1 Generelt

Ved leie av Alarmløsning, binder Kunden seg til et abonnement (heretter benevnt «Abonnement»), se nærmere punkt 5. Abonnementet dekker service som skyldes teknisk feil på Alarmløsningen (heretter benevnt «Teknisk Service») Teknisk service på Alarmløsningen foretas og bekostes av Leverandøren så lenge Kunden har et aktivt Abonnement. Kun Leverandøren eller installatør godkjent av Leverandøren kan utføre Teknisk service på Alarmløsningen. Leverandøren vil om nødvendig skifte ut hele eller deler av Alarmløsningen kostnadsfritt for Kunden om det er feil på sentralen eller øvrig utstyr i Alarmløsningen.

Leverandøren garanterer å komme med et servicetidspunkt innen 5 arbeidsdager etter at feilmelding er mottatt av Leverandøren. Arbeidsdager er i denne forbindelse mandag til fredag, med unntak av de tilfeller en helligdag faller i det sistnevnte tidsrommet. Det forutsettes at Kunden nås og er tilgjengelig for avtale. Leverandøren garanterer ikke et servicetidspunkt på helligdager og utenfor kl. 08.00 – 17.00 i ukedagene mandag tikl fredag.

I tillegg til å ute Teknisk Service har Leverandøren rett til å utføre rutinekontroll og service på Alarmløsningen, enten hos Kunden eller via fjerntilgang til Alarmløsningen, hvis Leverandøren mener at dette er nødvendig.

3.2 Hva abonnementet ikke dekker

Abonnementet dekker ikke kostnader, service og/eller reparasjon av Alarmløsningen når årsaken til mangel/skade/feil er:

 • Ytre fysiske påvirkninger eller andre ytre omstendigheter som f.eks. hærverk, lynnedslag, brann eller oversvømmelse. Se for øvrig pkt. 7.
 • Bygningsmessige endringer etter installasjon som krever forandring eller ombygging av Alarmløsningen
 • Inngrep under abonnementsperioden i Alarmløsningen foretatt av Kunden eller andre uten skriftlig tillatelse av Leverandøren
 • Feil på godkjent utstyr som er levert av Leverandøren, men som ikke er levert i forbindelse med installasjon av Alarmløsningen iht. Avtalen
 • Pålegg fra offentlig myndighet eller nett/strøm leverandør
 • Feil på GSM-nett, se nærmere punkt 3.3
 • Feil på strømnett eller strømutkobling
 • Service som skyldes feil eller endringer i Kundens bredbånd eller bredbåndsabonnement

Abonnementet dekker ikke batteriskift på Kundens Alarmløsning, og Leverandøren er følgelig ikke ansvarlig for batterier, batteriskift eller batteritilstand på sensorer i Alarmløsningen, se nærmere punkt 6. Kunden plikter å skaffe og skifte batteri når dette er nødvendig. Leverandøren kan tilby slik tjeneste dersom dette er ønskelig, og dette faktureres Kunden etter den til enhver tid gjeldende prisliste (heretter benevnt «Prisliste»). Prislisten er inntatt som vedlegg x til Avtalen.  

3.3 GSM

Dekning og tilgang til GSM-nettet varierer over tid og fra sted til sted. Leverandøren kan derfor ikke garantere tilgang til og/eller kontakt med GSM-nettet for alarmoverføring. Dersom GSM-nettet faller ned kan ikke Leverandøren holdes ansvarlig og er således ikke erstatningspliktig. Alarmløsningen skal av sikkerhetsårsaker kobles til Kundens bredbånd med kabel på godkjent sted for plassering av sentralen, slik at Alarmløsningen kan kommunisere med Leverandøren både via bredbånd og GSM-nettet. Om GSM nettet eller annen overføringsvei opphører har Leverandøren intet ansvar for å opprettholde tjenesten eller å stå for erstatningsprodukt. SIM-kortet er Leverandørens eiendom og skal ikke erstattes eller på annen måte fjernes fra sentralen i Alarmløsningen uten skriftlig samtykke fra Leverandøren.

4.    ALARMSENTRALOG RESPONSTJENESTER

4.1 Alarmsentral

Alarmsentral er kun ansvarlig for iverksettelse av avtalt Alarminstruks og eventuell respons hvor alarmmelding og signal faktisk er mottatt av Alarmsentralen.  Alarmsentralen kan gjøre nytte av automatisk taleoppringning, SMS og andre medier i kommunikasjon med Kunden.

4.2 Tjenestetype

Hvilke tiltak som iverksettes avhenger av hvilken Tjenestetype som Kunden har bestilt i Avtalen. Hvilke tiltak som iverksettes i forbindelse med den enkelte Tjenestetype fremkommer nedenfor;

 • Brann Direkte: Varsling fra Alarmsentral iht. avtalt Alarminstruks og utrykking fra det lokale brannvesen.
 • Vekterutrykning ved utløst innbruddsalarm:Varsling fra Alarmsentral iht. avtalt Alarminstruks og utrykking og utrykning med Vekter. Leverandørens vekterutrykning inkluderer utvendig kontroll av boligens tilgjengelige ytterdører og vinduer. Leverandørens vekterpersonell har ikke adgang til Kundens bolig for innvendig kontroll.
 • Varsling ved utløst brannalarm: Varsling fra Alarmsentral iht. avtalt Alarminstruks. Leverandøren bærer ikke ansvar ut over det å forsøke å varsle Kundens varslingsliste iht. Alarminstruks.
 • Varsling ved utløst innbruddsalarm: Varsling fra Alarmsentral iht. avtalt Alarminstruks.. Leverandøren bærer ikke ansvar ut over det å forsøke å varsle Kundens varslingsliste iht. Alarminstruks.
 • Varsling ved utløst vannalarm: Varsling fra Alarmsentral iht. avtalt Alarminstruks. Leverandøren bærer ikke ansvar ut over det å forsøke å varsle Kundens varslingsliste iht. Alarminstruks.

Leverandøren, Leverandørens partnere, underleverandører og Brannvesen har ikke ansvar for eventuelle skader (brannskade, innbruddskade, vannskade eller annen skade), skadeoppretting eller sikring av skadested etter eventuell konstatert skade på bolig, se nærmere punkt 7.

Leverandørens Alarmsentral kan på konkret forespørsel fra Kunden (eller person med fullmakt iht. Alarminstruksens varslingsliste) via vekter på stedet videreformidle kontakt med lokal glassmester/ -låsesmed. Dette gjelder på steder der Leverandøren har etablert slike kontakter. Alle kostnader knyttet til skadestedssikring dekkes av Kunden (eller person med fullmakt iht. Alarminstruksens varslingsliste) og faktura sendes fra glassmester/låsesmed direkte til Kunden.

4.2. Unødig alarm/ brannalarm

Ved unødig alarm, herunder brann og innbrudd, skal Kunden avbryte utrykning ved å slå av utløst alarm på Alarmløsningen, og kontakte Alarmsentralen for å avlyse aksjon iht. beskrivelse til X.

Ved gjentatte feilaktige alarmutløsninger i soner i Alarmløsningen, kan Leverandøren frakoble aktuell sone eller deler av Alarmløsningen til feilen er utbedret. Slik frakopling skal varsles om mulig før frakopling finner sted. Oppnår ikke Leverandøren kontakt med kontaktpersoner i Alarminstruksen sendes e-post, eller melding via øvrige kommunikasjonskanaler, med opplysning om at frakopling har funnet sted.

l de tilfeller hvor Tjenestetypen alarm- og vektertjenester er inkludert i Alarmløsningen vil Leverandøren ikke fakturere Kunden særskilt for utrykninger etter unødig alarm eller brannalarm utløst uten påviselig årsak, med unntak av tilfeller hvor det er utvist uaktsomhet fra Kundens side, se nærmere punkt 6.2. Pris for utrykning vil i slike tilfeller følge av den til enhver tid gjeldende Prisliste. Leverandøren vil kontakte Kunden om det foreligger mistanke om misbruk av tjeneste eller aksjoner, og kan etter skriftlig varsel avslutte tjenestene og avslutte Avtalen omgående.

4.3 Aksjon

Alle alarmer utløst i Alarmløsningen som fordrer en umiddelbar reaksjon fra Leverandøren følges opp med Kunden i henhold til Alarminstruks. Kunden skal ved oppringning svare ved å oppgi riktig (hemmelig) passord for avlysning av aksjon.

Dersom Kunden, eller Kundens representant, ikke svarer på telefon eller at denne ikke oppgir riktig passord eller at vedkommende bekrefter innbrudd eller annen utrykningsgrunn, fortsetter aksjonen i henhold til den tjeneste Kunden har i sin Alarmløsning. Aksjon avlyses dersom Alarmløsningen blir deaktivert etter utløst alarm med riktig kode, kodebrikker eller når Kunden oppgir riktig passord. Dersom Kunden selv er årsak til utløst alarm og Kunden ikke har blitt kontaktet av Leverandøren i løpet av de etterfølgende 5 minutter, skal Kunden selv ringe Leverandøren for å stoppe aksjon.

4.4 Vekterutrykning

Tilgjengelighet av vektere kan være geografisk begrenset. I områder det ikke er tilgjengelige ressurser i form av utrykningsvektere, tilbys derfor ikke denne Tjenestetypen. En slik begrensing skal opplyses om ved avtaleinngåelse og skrives i merknadsfeltet i Avtalen.

5.   ABONNEMENT, BETALINGSBETINGELSER OG PRISJUSTERING

5.1 Kredittsjekk

Leverandøren kredittsjekker alle kunder og Kunden samtykker i at Leverandøren kan innhente kredittopplysninger. Leverandøren forbeholder seg retten til å annullere Avtalen ved ikke godkjent, eller manglende kredittsjekk.

5.2 Installasjonskostnad

Etablering av Alarmløsningen og Abonnement forfaller til betaling 10 dager etter at Alarmløsningen er montert. Abonnement faktureres Kunden iht. avtalt termin.

Ved mislighold av betaling for installasjonskostnad eller opphør av Avtalen, uansett grunn, gir Kunden Leverandøren rett til å slå av Alarmløsningens funksjon og tjeneste(er), samt å gi Leverandøren tilgang for å nedmontere elementer som inngår i den valgte Alarmløsningen. Se også pkt. 8.

5.3 Abonnement og fakturering

Løpende Abonnement faktureres forskuddsvis fra den dag Alarmløsningen er ferdig montert.

Abonnementsprisen som fremkommer i Avtalen forutsetter tegning av Avtale om eFaktura eller Avtale Giro. Ved misligholdt betaling av løpende Abonnement har Leverandøren rett til å midlertidig koble ut Alarmløsningen uten varsel inntil utestående beløp er betalt. Kunden plikter fortsatt å betale for Alarmløsningen selv om tjenesten i et slikt tilfelle midlertidig er koblet ut.

5.4 Prisjustering og endring av Avtalen

Leverandøren har ensidig rett til å foreta endring(er) av Prisliste, tjenester og andre vilkår i Avtalen med vedlegg. Leverandøren har imidlertid ikke anledning til å foreta endringer(er) av Prisliste de første 12 månedene etter at Avtalen er signert, herunder i tidsrommet hvor Kunden ikke har anledning til å si opp abonnementet, jf. punkt 8. 

Varsel om endring av tjenester og andre vilkår i Avtalen gis senest en måned før endring, og regnes fra det tidspunktet Leverandøren har sendt meldingen. Endringene får virkning fra den 1. i den måneden de trer i kraft. Slike endringer vil enten bli varslet ved:

 • Publisering på Leverandøren kundesider. Meldinger som publiseres på kundesidene anses mottatt av Kunden tretti (30) dager etter publiseringsdato. Slike endringer anses automatisk som en del av Avtalen mellom partene fra datoen de trer i kraft, med mindre Avtalen bringes til opphør av en av partene før dette tidspunktet, eller;
 • Direkte henvendelse til Kunden, normalt sammen med faktura eller annen informasjon fra Leverandøren. Meldinger som sendes Kunden per post anses mottatt av Kunden fem (5) dager etter dato for utsending. Slike endringer anses automatisk som en del av Avtalen mellom Kunden og Leverandøren fra det tidspunktet de skal tre i kraft, med mindre Avtalen bringes til opphør av en av partene før dette tidspunktet.

 

6.    PLIKTER OG ANSVAR

6.1 Kundens plikter

For at Alarmløsningen skal fungere så har Kunden følgende plikter:

 • Kunden må sørge for at 230V strømforsyning til Alarmløsningen er i funksjon.
 • Kunden må sørge for at innendørs temperatur ikke går under 5 °C eller over 55°C.
 • Kunden plikter å ta ned Alarmløsning, eksempelvis ved oppussing, i samsvar med beskrivelse i vedlegg x.
 • Kunden skal regelmessig teste Alarmløsningen slik som beskrevet i brukerveiledning X, minimum kvartalsvis. Kunden må sørge for å bytte batterier når testen viser at batterier må skiftes, sensorene gir signal om at batteriene er svake, eller dersom Kunden har mottatt beskjed fra Leverandøren, via APP eller sms, at batterier i sensorer må skiftes. Ved øvrige feil en svakt batteri skal Kunden varsle Leverandøren.. Dette gjelder spesielt om Kunden etter installasjonen av Alarmløsningen utfører bygningsmessige eller kommunikasjonsmessige endringer. Hvis slike endringer er foretatt skal Kunden gi melding til Leverandør slik at denne kan oppdatere opplysninger i Alarminstruks. Etter slike endringer må Kunden alltid teste Alarmløsningen.
 • Kunden plikter å behandle Alarmløsningen på en slik måte at funksjonene opprettholdes og at unødig varsling unngås.
 • Kunden skal fylle ut Alarminstruks med bistand fra Leverandøren. Kunden skal gjøre seg kjent med veiledning til Alarminstruks. Kunden skal også gjøre seg kjent med Brukerveiledning og App.
 • Kunden plikter å sørge for at Leverandøren til enhver tid har korrekt og oppdatert Alarminstruks med tilhørende navn, telefonnummer og e-post. Endringer av informasjon som telefonnummer, navn, adresseendringer o.l. er Kundens ansvar og skal omgående meddeles skriftlig til Leverandøren på e-post alarm@hkraft.no. Kunden har ansvar for og plikter å oppbevare koder, nøkler, nøkkelkoder og liknende forsvarlig slik at disse ikke kommer uvedkommende i hende. Leverandøren er i alle tilfeller ikke ansvarlig for tap eller skade som følge av Kundens håndtering av ovennevnte.
 • Kunden plikter å gi Leverandør adgang til areal for utførelse av montering av Alarmløsning, service, vedlikehold og demontering av Alarmløsning (se pkt. 3 og pkt. 8)
 • Kunden er ansvarlig for batterier, batteriskift eller batteritilstand på sensorer i Alarmløsningen. Kunden plikter å anskaffe, samt utføre batteriskift når dette er nødvendig. Batteriskift kan også bestilles av Leverandøren og faktureres etter gjeldende Prisliste.

6.2 Kundens erstatningsansvar

Kunden vil være erstatningsansvarlig i følgende tilfeller:

 • Kunden vil være erstatningsansvarlig overfor Leverandøren for skade eller tap som påføres Leverandøren etter alminnelige erstatningsregler. Dette omfatter også tilfeller der Kunden på erstatningsbetingede måte unnlater å forhindre alarmutløsning eller unnlater å begrense følgene av alarmutløsning, herunder unnlater å forhindre utrykning i tilfeller der det ikke er grunnlag for dette.

6.3 Leverandørens plikter

Leverandøren har plikt til å utføre Teknisk Service, se nærmere punkt 3, samt sørge for testsignal til Kunden på nye alarmanlegg. Alarmsentralen tester jevnlig automatisk alarmoverføringen på de typer anlegg hvor dette er påkrevd.

 

7.   ANSVAR OG BEGRENSNINGER

7.1 Ansvar og begrensninger ved skade tap

Avtale om levering av Alarmløsning og Tjenestetype er kun et tiltak for å bedre sikkerheten mot innbrudd og brann, og innebærer ingen garantier fra Leverandøren mot slike skadetilfeller og/eller ansvar for påfølgende tap. Det er følgelig Kundens ansvar til enhver tid å holde eiendommen med alle dens verdier forsikret i eget forsikringsselskap. Kunden plikter selv å melde alle skadetilfeller og søke ethvert tap dekket av sitt forsikringsselskap.

Leverandørens ansvar omfatter videre ikke indirekte skade eller følgeskade. Indirekte skade eller tap og følgeskade vil f.eks. omfatte omkostninger ved bruk av annen bolig under utbedringsarbeider og f.eks. tap i forbindelse med psykisk belastning etter innbrudd eller brann eller andre alarmutløsende faktorer.

Leverandøren dekker Kundens egenandel på forsikringsoppgjøret, begrenset oppad til kr. 5000 når Kunden har vært rammet av brann, branntilløp innbrudd eller innbruddsforsøk som fører til erstatning gjennom Kundens forsikringsselskap, forutsatt at Kunden har oppfylt alle sine plikter iht. punkt 6.1, samt at Alarmløsningen var tilkoblet og aktivert og at evt. alarmoblater er plassert iht. Leverandørens anbefalinger. Dokumentasjon fra forsikringsselskap må foreligge før utbetaling. Dersom Kunden ikke oppfyller sine plikter etter punkt 6.1 i Leievilkårene kan erstatningskrav for dekning av egenandel ikke fremmes.

Erstatning for tap og skader, utover dekning av egenandel på forsikringsoppgjøret, er videre begrenset til det som er innenfor Leverandørens kontroll, og maksimalt begrenset oppad til det årlige vederlaget (Kundens årlig abonnementspris) under denne Avtalen, med mindre det foreligger forsettlig eller grovt uaktsomt forhold hos Leverandøren, eller noen som opptrer på vegne av Leverandøren. Leverandørens ansvar for tap eller skade innenfor kontrollansvaret er videre begrenset således:

 • Dersom det oppstår leveringsforsinkelse, og det i tiden etter at Alarmløsningen er lovet montert, men før Alarmløsningen faktisk blir montert forekommer innbrudd, brann e.l. gis det ikke erstatning for tap og/eller skade.
 • Leverandøren er ikke ansvarlig for skade, tap som følge av teknisk svikt på Alarmløsningen eller manglende tjeneste når dette ikke har direkte sammenheng med grov uaktsomhet hos Leverandøren eller dennes ansatte.
 • Leverandøren er ikke ansvarlig for skade, tap eller forsinkelser som følge av krig, krigslignende situasjoner, streik, lockout, boikott, blokade, naturkatastrofe eller lignende omstendigheter, uansett om Leverandøren skulle være part i eller offer for slike hendelser. Dette gjelder også større hendelser som berører vår normale tjeneste.
 • Leverandøren er ikke ansvarlig for konsekvenser av lovendringer eller pålegg fra offentlig myndighet.
 • Leverandøren er ikke ansvarlig for konsekvenser av årsaker som hindrer fortsatt Avtale eller endringer i eksisterende avtaler med lokale brannvesen, vekter- og utrykningspartner eller andre underleverandører.
 • Leverandøren er ikke ansvarlig for eksterne komponenter knyttet til Alarmløsningen, og konsekvenser av uteblitt funksjon og/eller virkning av disse.
 • Leverandøren er ikke ansvarlig for skade eller tap dersom andre enn Kunden og/eller dennes fullmektig iht. Alarminstruks ikke har oppbevart sine (hemmelige) koder etc. på en betryggende måte, og skade eller tap oppstår ved at uvedkommende meddeler at utrykning ikke skal finne sted.
 • Leverandøren er ikke ansvarlig for uteblitt eller manglende alarm- og vektertjenester som følge av endring i Kundens kommunikasjonsløsning som f.eks. bytte av internettleverandør, skifte av modem og passord eller overgang til IP telefoni. Leverandøren er ikke ansvarlig for noen form for arbeid(er), modifikasjon eller ytre påvirkning mot kommunikasjonslinje, fiber, telelinje, GSM/GPRS, Spenningsnett, UPS (avbruddsfri strømforsyning) og annet, herunder også montasje og service på slikt utstyr. Dette anses ikke som en del av Leverandørens alarmleveranse og denne kontrakten. Ovennevnte er et forhold mellom Kunden og den konkrete leverandør av arbeid eller tjenester.

I de tilfeller Kunden er påført skade og/eller tap som følge av at det foreligger et forsettlig eller grovt uaktsom forhold hos Leverandøren, eller noen som opptrer på vegne av Leverandøren, kan kunden få dekket inntil NOK 100 000.

7.2 Ansvar ifm. med nedmontering av Alarmløsningen

Leverandøren er ikke pliktig til å dekke kostnader til oppussing eller lignende i den grad det oppstår skader etc. som følge av nedmontering, og som er en naturlig følge av denne, er Leverandøren ikke pliktig til å dekke kostnader til oppussing eller lignende, se nærmere bestemmelse 8 vedr. nedmontering.

8. VARIGHET OG OPPSIGELSE

8.1 Varighet og oppsigelse

Abonnementet starter den dagen installasjonen er ferdig og er bindende for Kunden i 12 måneder fra sistnevnte tidspunkt.  Etter utløpet av 12 måneders perioden fornyes kontrakten automatisk for 12 måneder om gangen og løper frem til en av partene sier opp avtalen. Partene kan si opp med 3 måneders skriftlig varsel. Oppsigelsestiden gjelder fra den 1. i den påfølgende måned etter at Leverandøren har mottatt oppsigelsen.

Dersom Leverandøren sier opp Avtalen i løpet av de første 12 måneder uten at dette skyldes mislighold fra Kundens side, skal Leverandøren tilbakebetale en forholdsmessig del av installasjonskostnaden (se pkt. 5.2). Ved vesentlig mislighold, eller dersom en Kunden eller Leverandøren skulle innstille sine betalinger/ innlede akkordforhandlinger, eller åpne konkurs, har den annen part rett til å si opp Avtalen med øyeblikkelig virkning.

Ved Avtalens opphør står Leverandøren fritt til å fjerne­, frakoble, fysisk demontere, eller tilby ombygging av den installerte Alarmløsningen til en lokal Alarmløsning etter den til enhver tid gjeldende Prisliste. Kunden overtar ved ombygging den foreliggende Alarmløsning som en lokal Alarmløsning uten overvåking, Teknisk service eller tjenester. Ved avvikling av Avtalen på grunn av mislighold fra Kunden, har Kunden ikke rett til ombygging og/eller overtakelse av Alarmløsningen.

Ved oppsigelse fra en av partene plikter Kunden å gi Leverandøren adgang på dagtid til fjerning av Alarmløsningen. Leverandøren har rett til selv å velge metode for dette arbeide. Kunden plikter å gi Leverandør adgang til areal for utførelse av slik demontering. Dersom slik medvirkning fra Kunden ikke skjer innen en måned etter utløp av oppsigelsen, vil material- og utførelseskostnad for demontering av Alarmløsningen bli fakturert Kunden.

8.2 Flytting

Ved salg eller flytting fra objekt med Alarmløsning installert, vil den nye eier eller leietaker kunne tre inn i den allerede etablerte Abonnementet. Kunden blir fakturert etter den til enhver tid gjeldende Prisliste.

Ved eierskifte eller omregulering/bruksendring fra bolig til næring skal Leverandøren varsles skriftlig.

9. GARANTI

Leverandøren gir garanti på produktene som innebærer at Leverandøren eller installatør godkjent av Leverandøren reparerer eller bytter produkter som har teknisk feil og dette uten ekstra kostnad for Kunden. Teknisk feil som skyldes Kunden, eller noen Kunden svarer for, omfattes ikke. Ovenstående garantier gjelder kun om Kunden på reklamasjonstidspunktet har et aktivt Abonnement. Garantien gjelder ikke for kodebrikker eller i de tilfeller hvor service eller andre inngrep i Alarmløsningen er utført av installatør som ikke er godkjent av Leverandøren.

10. SAMARBEIDSPARTNERE OG PERSONVERN

Hvis Kunden benytter seg av en kundefordelom er knyttet opp mot en av Leverandørens samarbeidspartner, så må Kunden i det enkelte tilfellet samtykke til at deres kontaktinformasjon  oversendes samarbeidspartneren.

For nærmere informasjon om Personvern, se https://www.hkraft.no/personvernerklaring/category947.html

11. MISLIGHOLD

Dersom Kunden eller Leverandøren misligholder sine forpliktelser vesentlig ifølge Avtalen, kan den krenkende part sette en rimelig frist for å få forholdet rettet. Manglende betaling er vesentlig mislighold. Om feil eller mangler ikke er utbedret innen fristens utløp, kan Avtalen heves med 30 dagers varsel. Ved berettiget reklamasjon av tekniske leveranser skal Leverandøren reparere eller erstatte med nytt det som ikke er i kontraktsmessig stand jfr. forbrukerkjøpsloven § 29. Leverandøren har ikke erstatningsplikt ut over kostnadsfri reparasjon eller utskifting.

12. LYDOPPTAK

Alle telefonsamtaler mellom Leverandøren og Kunden kan bli tatt opp. Informasjon om dette opplyses ved start av telefonsamtalen.

13. VERNETING

Hvis det oppstår tvister mellom Kunden og Leverandøren skal disse søkes løst i minnelighet. Hvis Kunden og Leverandøren ikke blir enige avgjøres tvisten ved ordinære domstoler med Haugaland tingrett som rett verneting